Hizmetlerimiz

Sakarya'nın Güvenilir Avukatlık Bürosu

Gürses Hukuk Bürosu müvekkillerine Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında, müvekkillerinin hukuki sorunlarının, verimli ve doğru şekilde çözümlenmesini amaçlamaktadır.

Gürses Hukuk Bürosu Hizmetlerimiz

Aile Hukuku ve Boşanma
• Anlaşmalı boşanma davaları
• Çekişmeli boşanma davaları
• Nafaka ve tazminat talepleri ve sürecin işletilmesi
• Eşler arasında evlilik sözleşmesi ve mal rejimine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
• Mal rejimi tasfiye davaları
• Ziynet alacağı davaları
• Karşı boşanma davalarının açılması yürütülmesi
• Çocuğun velayeti davaları
• Soy bağının kurulması ve reddine ilişkin davalar
• Nişanın bozulmasından doğan maddi-manevi tazminat talepleri ve hediyelerin iadesine ilişkin uyuşmazlıklar
• Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde tedbir işlemleri

Bilişim Hukuku
• Bilişim Teknolojileri hukuku alanında güncel gelişmelerin takibi
• Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi
• İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi
• İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması
• İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması
• E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
• Alan adı uyuşmazlıklarının idari ve adli merciler nezdinde çözümü
• Yazılı, işitsel ve görsel yayınlarla ilgili maddi manevi tazminat ve sair hukuk ve ceza davalarının takibi

Ceza Hukuku
• Genel Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin hukuki hizmet vermekteyiz.)
• İdari ceza hukuku
• Mali ceza hukuku
• Ekonomik ceza hukuku
• Çevre ceza hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
• Tecavüz ve haksız rekabet davaları.
• Müspet ve menfi tespit davaları.
• Muarazanın Men’i davaları.
• Maddi, manevi ve itibar tazminatı davaları.
• Hükümsüzlük davaları.
• Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan karar iptali davaları
• Hukuki Mütalaalar
• Sözleşmeler
• Barışçıl Çözümler
• Korsan, Taklit ve Kullanım Araştırmaları

Gayrimenkul Hukuku
• Gayrimenkulün güncel hukuki rejimi hakkında detaylı araştırma ve hukuki durum tespiti
• Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde hukuki danışmanlık ve temsil
• Gayrimenkul alım işlemlerinin finansmanı
• Kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık
• Tapu Sicil Müdürlüğü işlemlerinde temsil ve danışmanlık (Tapu Sicil Müdürlüğü`nde yapılması gereken akitli ve akitsiz işlemler ile sair tescil, şerh ve beyan muamelelerinin tesisi, tadili veya terkini. Örneğin gayrimenkul satış işlemi ile ipotek ve irtifak gibi sınırlı ayni hakların tesisi ve tescili; alım, önalım ve gerialım gibi hakların şerhi vs.)
• Sözleşme incelemesi, müzakeresi ve düzenlemesi (Satış ve sınırlı ayni hakların tesisine ilişkin “resmi senet” formundaki sözleşmeler; alım, önalım, gerialım, gayrimenkul satış vaadi, kira, alt kira, sat ve geri kirala, miras taksim, devre mülk, gayrimenkul yönetim ve kredi sözleşmeleri ile sigorta poliçeleri, niyet mektupları, garanti, kefalet ve banka teminat mektupları)
• Gayrimenkul yönetimi (Gerek konut maksatlı gerek ticari gayrimenkullere ilişkin yönetim, bakım, yenileme, kira ve alt-kira sözleşmelerinin müzakeresi, düzenlenmesi, uygulanması, değiştirilmesi ve feshi; ödenmeyen kira bedellerinin tahsili, kiracının tahliyesi, gayrimenkul mülkiyetinden, yönetiminden ve bakımından kaynaklanan her türlü hukuki sorunların çözümü)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
• İşçi- işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümü
• İş sözleşmesinin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözüme kavuşturulması
• İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin Yargıtay uygulamaları çerçevesinde hazırlanması, revize edilmesi, mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi
• Şirketlere; uygulamada doğmuş ya da doğabilecek her türlü uyuşmazlık sürecine ilişkin danışmanlık hizmetleri verip, şirket yöneticilerinin raporlamalar ve brifingler yoluyla eğitilmesi, bilgilendirilmesi
• İşçi-işveren ilişkisi bağlamında rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmeleri hazırlanması, şartlarının belirlenmesi
• İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmeler
• Somut uyuşmazlıklara özgü her türlü ihbar, fesih bildirimleri, tutanak vb. bildirimlerin hazırlanması
• İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması, dava sürecinin yürütümü ve yönetimi
• İşe iade davaları, fazla çalışma, ihbar, kıdem ve sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili ile ilgili davalarda sürecin çözüme kavuşturulması
• Arabuluculuk görüşmelerinin planlanması, başvuru ve yönetimi

İcra-İflas Hukuku
• Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
• Kurum icraları
• Kambiyo senedine dayalı takipler (Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi)
• İhtiyati haciz
• Haciz işlemleri
• İpotek satışı
• Rehinin paraya çevrilmesi
• İstihkak davaları
• İhalenin feshi davaları
• Sıra cetveline itiraz davaları
• Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
• Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
• İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

Kentsel Dönüşüm Hukuku
• Kat Malikleri ile Müteahhitler arasında yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin, kat maliklerinin mağdur olmayacağı şekilde hazırlanması
• 6306 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerde yer alan malik haklarının korunması, yasal düzenlemelerdeki boşlukların mağduriyet yaratmaması için yapılacak çalışmaları yürütülmesi
• Oturulamaz raporuna karşı, idari mercilerdeki itiraz yolunun etkin şekilde icra edilmesi. İdarenin alacağı yıkım kararına karşı, İdare Mahkemeleri nezdine açılacak davaların hızlı şekilde sonuçlandırılması ve gerekli çalışmaların yapılması
• Binanın yenilenme sürecinde, kat maliklerinin karar alma prosedürü ve Temsilciler Kurulunun oluşturulması için gerekli hukuki altyapının hazırlanması.
• Yenilenen binanın iskân ruhsatının alınması ve kat mülkiyeti tapularının oluşturulması için gerekli süreçlerin takibi
• İnşaatın gecikmesi halinde, hukuki hakların korunması için, gerekli müracaatların yapılması
• Kentsel dönüşüm sürecinde Arsa Payının Düzenlenmesi Davalarının takibi ve sonuçlandırılması
• Yeni İmar Affı düzenlemesi uyarınca, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi için gerekli çalışmanın yürütülmesi.

Miras Hukuku
• Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi ve danışmanlığı
• Vasiyetname düzenlenmesi
• Vasiyetnamenin iptali
• Veraset ilamı alınması
• Tenkis davası açılması
• Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
• Mirasçılık belgesinin iptali davası
• Mirasın reddi davası açılması
• Muris muvazaası davaları açılması
• Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakılması, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, mirasın paylaştırılması işlemleri
• Miras bırakanın terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamını veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurulması, bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi

Sigorta Hukuku
• Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili
• Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi
• Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar
• Sel, yangın, deprem ve sair afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi
• Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri
• Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi
• Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması
• İş yelpazemizde belirtmiş olduğumuz bu konularda davaların takibi, dosyaların sulh ile sonuçlandırılması, toplu dosya devralınması ve kısa bir zaman dilimi içinde uyuşmazlığa konu rakamların eritilmesi

Ticaret ve Şirketler Hukuku
• Müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limitet, anonim, komandit, kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin hukuki zeminde gerçekleştirilmesi
• Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili
• Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar
• Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü
• Ortaklıktan çıkma davaları
• Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, revize edilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
• Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin gerçekleşmesi, konkordato sürecinde etkin danışmanlık hizmeti verilmesi
• Haksız rekabet davaları
• Şirketlerin alacak davaları
• Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
• Anonim ve Limited Şirketler nezdinde açılan diğer davalar

Tüketici Hukuku
• Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü
• Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
• Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
• Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
• Alıcı ile satıcı arasında yapılacak sulh görüşmelerinin organizasyonu ve nihayete erdirilmesi
• Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar
• Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi
• Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi
• Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
• Konut finansmanı, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
• Tüketici hukuku alanında mevzuat ve mahkeme kararları ışığında müvekkil odaklı güncellemeler ve uygulamadaki yeniliklerin uyuşmazlık ve projelere tatbiki

Yabancılar Hukuku
• Yabancı mahkeme kararları ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi,
• Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemleri,
• Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi,
• Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
• Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmesi,
• Çalışma ve oturma izni başvurularının takibi ve sonuçlandırılması

Spor Hukuku
• Spor kulüplerinin ve sporcuların sponsorluk anlaşmalarının hazırlanması
• Menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması
• Yurt içinde ilgili yargı makamlarında müvekkillerin savunulması
• Sporcu sözleşmelerinin hazırlanması
• Transfer sözleşmelerinin hazırlanması
• Kulüplerin ve sporcuların vergilendirilmesinden doğan hukuki sorunların takibi
• Hak mahrumiyetleri kararlarına karşı hukuki işlemlerin takibi
• Sporcuların tescil ve transfer süreçlerinin yönetimi
• Sporda haksız fiil sorumluluğu
• Kulüplere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
• E-Spor Hukuku