İdare Hukuku Nedir?

İdare Hukuku

İdare Hukuku Nedir

İdare Hukuk
  • İdare Hukuk Nedir?

İdare hukuku; idarenin tanımı, yapısı ve işleyişini düzenleyen bir hukuk birimidir. Bu disiolin, kamu idaresini ifade etmektedir. Özel ve tüzel kişiler, bu hukuk uzmanlığı kapsamında değerlendirilmez.

Özel şirketler, dernekler ve vakıflar idare hukuku kapsamında incelenmez. Bu alanlar ticaret hukuku kısmına girmektedir. İdare hukukunda idarelerin kuruluşu ve işleyişi yasal zemine uygun şekilde düzenlenmiştir.

Anayasaya göre idarelerin kuruluşu ve görevleri merkezden ve yerinden yönetim kıstaslarına dayanmaktadır. İdare hukuku, kısmen yeni bir hukuk dalıdır. Statü hukuku olarak da kabul edilmektedir.

Bu disiplin kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklar, idari yargıda çözülür. Anayasaya göre, idarenin iş ve işlemlerine karşı yargı yolu tamamen açıktır.

İdare Hukuku Nedir?
İdare hukuku kamu yöntemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların işleyişlerini, kişilere olan yetki ve sorumlukları inceler. Temelini anayasadan alan bu hukuk disiplininin amacı, kamu yararını gerçekleştirmek ve idarenin işleyişini belirlemektir.

Bundan dolayı da idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri de yakından ilgilendirmektedir. İşlemlerin hukuka aykırı olması durumunda, aykırılıkların giderilmesi bu hukukun alanına girer.

İdare hukuku kapsamında açılabilen davalar:

İptal Davaları
Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları
Tam Yargı Davaları
Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları
Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları
İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları
Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık ve Meydana Gelebilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Durumlarında Dava Takibi
Diğer Kanunların Açıkça İdare Mahkemesini Görevlendirdiği Davalar
Tahkim Yolu Öngörülmüş İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklardan Hariç, Kamu Hizmetlerinin Birinin Yürütülmesi Adına Uygulanan İdari Sözleşmeler Sebebiyle Taraflar Arası Çıkan Anlaşmazlıklara İlişkin Tüm Davalar
İdare Mahkemesi Yargılama Sistemi Nasıldır?
İdare mahkemeleri, yazılı yargılama sistemine göre yargılama yapmaktadır. İdari yargılamalarda inceleme ve analizlerin tamamı evraklar üzerinden gerçekleştirilir. İdare mahkemesi, idari davaların açılmasından sonra davayla ilgili gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri talep edebilir.

Dava tarafları idari davayı açtıktan sonra, bu davalara ilişkin olarak delillerin tespitini istemek için Danıştay ve Vergi Mahkemeleri’nden talep edebilir. Bu mahkemelerde tüm yargılama sistemi evraklar üzerinden yapılmaktadır.

Bundan dolayı da tanık dinlenmesi ya da ifade alınması söz konusu değildir. Fakat bazı davalarda belgeler ve veriler toplandıktan sonra bilirkişi görüşüne başvurulabilir. İstisnai davalarda ise ivedi yargılama usulü kullanılması mümkün olabilmektedir. Gürses hukuk olarak bu makaleye katkıda bulunabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Avukat İsmail GÜRSES

Gürses Hukuk Bürosu kurucu Avukat İsmail GÜRSES ile ekibi; hukuki süreçte başarılı bir şekilde çalışma yürütmekte, müvekkillerin davaları konusunda etkin çözüm yollarıyla hareket ederek kurumsal bir şekilde danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.
Başa dön tuşu
×